Friday , February 23 2024

Stellenbosch University Careers – Co-Ordinator

Website Stellenbosch University

Job Description:

Koördinering van sentrale pre- en post-toekenning administratiewe prosesse verbonde aan ‘n wye reeks geleenthede van beide nasionale en internasionale befondsingsliggame.

Job Responsibilities:

 • Identifiseer en versprei inligting oor befondsingsgeleenthede vir navorsing aan moontlike aansoekers;
 • Bestuur van die aansoekprosesse;
 • Kontroleer die kwaliteit van aansoeke en teken af daarop namens die Universiteit;
 • Samestelling en opdatering van n databasis van aansoeke en uitkomste, en verskaf gereelde en ad hoc-verslae;
 • Verseker die voldoening aan befondser vereistes nadat toekennings gemaak is, in samewerking met ander steundiensafdelings;
 • Identifying and disseminating information on research funding opportunities to possible applicants;
 • Managing the application processes;
 • Quality assurance and validating applications on behalf of the University;
 • Compiling and updating the database of applications and outcomes, and providing regular and ad hoc reports;
 • Managing post-award adherence to funder requirements in collaboration with other support divisions;
 • Guiding grant holders on the process for grant adjustments;
 • Representing SU at regional and national forums;
 • Developing and updating information resources in support of researchers;
 • Providing training and presenting information sessions on research funding;
 • Assisting with financial and technical audits;
 • Participating in developing Research Management capacity.
 • Begelei navorsers deur die proses om veranderinge aan toekennings aan te bring;
 • Verteenwoordig die US by streeks- en nasionale forums;
 • Ontwikkeling en opdatering van inligtings-hulpbronne ter ondersteuning van navorsers;
 • Bied opleiding en inligtingsessies oor navorsingsbefondsing aan;
 • Verskaf ondersteuning tydens finansiële en tegniese oudits;
 • Dra by tot kapasiteitsontwikkeling vir Navorsingsbestuur.

Job Requirements:

 • ‘n Meestersgraad en drie jaar toepaslike en onlangse ervaring in navorsingsadministrasie binne ‘n gerekenariseerde omgewing;
 • Onlangse ervaring en kennis van die bestuur van navorsingstoekennings vanaf aansoek tot met afsluiting;
 • Die vermoë om onafhanklik en akkuraat onder uiterste druk te werk en om meer as een taak gelyktydig te hanteer;
 • Die vermoë om hoogs tegniese dokumente na te gaan en sodoende die kwaliteit van aansoeke te verseker;
 • Nougesette aandag aan detail;
 • Die vermoë om onafhanklik toepaslike inligting op te spoor en te bemeester;
 • Die vermoë om met hoë vlakke van diplomasie en takt met n diverse reeks van individue om te gaan, beide intern en ekstern;
 • Uitstekende skriftelike en mondelinge kommunikasievaardighede;
 • Goeie probleemoplossings-vaardighede: logisties, analities en numeries;
 • Uitstekende organisatoriese vaardighede;
 • ‘n Buitengewoon hoë werksetiek.
 • Masters degree plus three years relevant and recent experience in research administration within a computerized environment;
 • Recent experience and knowledge of pre-and post-award grants management;
 • The ability to work independently and accurately under extreme pressure and coping with multi-tasking;
 • The ability to review highly technical documents, thus ensuring quality control of applications;

Job Details:

Company: Stellenbosch University

Vacancy Type:  Full Time

Job Location: Stellenbosch

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobstrivia.net